Santa Lucia Seal

OFFICIAL NUMBERS TI LGU SANTA LUCIA

Kakailian, Dagitoy ti official nga contact numbers ti LGU Santa Lucia: Globe : 0916-597-10-32 TM : 0936-605-45-00 TNT : 0950-495-25-93 Agyaman kami.

“TREE PLANTING PROGRAM” nagbinnuligan ti LGU Santa Lucia ken NTA

Anyan a nagpintas a buyaen ti kinangayed ti nakaparsuwaan, kas dagiti kabanbantayan a naarkusan ti berde a kakaykayuan! Dagitoy nga kaykkayo ket agserbi nga “BARA” ti lubong ta isuda ti mangted presko nga angin nga intay ang-angsen. Isu da pay mangsalaknib iti panaglayos nga mangitunda ti panakapukaw dagiti sanikwa nga intay nagbannugan, kangrunaan na ti continue reading : “TREE PLANTING PROGRAM” nagbinnuligan ti LGU Santa Lucia ken NTA

Dua a baro nga Heavy Equipment ginatang ti Municipyo ti Santa Lucia

Dua a baro nga Heavy Equipmemt: Backhoe with Dozer ken Loader ti ginatang ti Municipyo. Manamnama nga babaen kadagitoy, mapapartak ti panakaimplementar dagiti proyekto ti lokal a gobyerno. Maaramat pay dagitoy tapno ad adu pay nga kakailian tayo ditoy Santa Lucia ti matulungan ti agdama nga administrasyon.Napataud dagitoy nga heavy equipment babaen ti nasayaat a continue reading : Dua a baro nga Heavy Equipment ginatang ti Municipyo ti Santa Lucia