Training ti Panag-aramid ti AIP para FY 2023 naisayangkat

Timmabuno ni Municipal Mayor Joseph Simon B. Valdez iti naaramid a training dagiti barangay officials maipapan ti panagaramid ti Annual Investment Plan (AIP) FY 2023 ken 20% Development Plan FY 2023 sadiay Sapphire Event Center, Galimuyod, Ilocos Sur. Iti panagbitla na, kiniddaw na kadakuada ti kinapateg ti good local governance para pagsaayatan dagiti umili. Insarita continue reading : Training ti Panag-aramid ti AIP para FY 2023 naisayangkat

Agarup 324 nga TUPAD workers ti Puso ti Kababaihan, immawat ti sweldoda

Siraragsak nga inawat dagiti 324 TUPAD workers a miyembro ti Puso ng Kababaihan ti gatad a Php 3,400.00 manipud ken 2nd District Representative Kristine Singson-Meehan kas bayad iti serbisyo da iti barbarangay da iti las-ud ti 10 nga aldaw. Daytoy a programa ket ballaygi a naipatungpal babaen ti panakitinnulong ti gobyerno municipal nga idadaluan ti continue reading : Agarup 324 nga TUPAD workers ti Puso ti Kababaihan, immawat ti sweldoda

Pampubliko a pagadalan ditoy ili a Sta. Lucia binisita ni Mayor Joseph Simon Valdez

Kalpasan ti naaramid a Barangayanihan Caravan sadiay Conconig East, dagus a sinarungkaran ni Mayor Joseph Simon B. Valdez dagiti pampubliko a pagadalan ditoy ili a Sta. Lucia, tapno kumustaen ken amwen dagiti pagksapulan da. Bayat ti panakisarita na kadagiti school heads iti nasao a pagadalan, inbaga na nga ti pundo a maawat manipud RA 8240 continue reading : Pampubliko a pagadalan ditoy ili a Sta. Lucia binisita ni Mayor Joseph Simon Valdez

Duterte Legacy naisayangkat sadiay Brgy. Conconig East, ili a Sta. Lucia

Nagpaiduma a ragsak ti narikna dagiti kakalian a taga Conconig East babaen ti naisayangkat a Duterte Legacy: Barangayanihan Caravan Towards Econmic Recovery, sadiay Conconig Covered Court, babaen ti panagbibinulig ti LGU Sta. Lucia, PNP, BFP, GMGI Kalasag, United Ilocandia, Barangay Council and Health Workers of Conconig. Daytoy ket personal nga inatendaran dagiti Municipal Officials and continue reading : Duterte Legacy naisayangkat sadiay Brgy. Conconig East, ili a Sta. Lucia

Municipal Development Council meeting naaramid sadiay Governor Titong Singson’s Memorial Auditorium

Kas paset ti “transparent ken participative local governance”, naaramid ti Municipal Development Council’s Meeting idi Enero 7, 2022 sadiay Governor Titong Singson’s Memorial Auditorium, Sta. Lucia, Ilocos Sur. Daytoy nga taripnong ket indaluan ti Chairperson ti MDC Municipal Mayor Joseph Simon B. Valdez, Vice Chairperson Municipal Vice Mayor Eduardo A. Toquero, Chair Committee on Appropriation, continue reading : Municipal Development Council meeting naaramid sadiay Governor Titong Singson’s Memorial Auditorium

“Bagyong Serbisyo” a programa ti gobyerno municipal, umarangkada manen ti tawen 2022

Enero 4, 2022 – No ti mula dagiti kakabsat a mannalon ket kasapulan na ti naan-anay a danum para iti apit a nabuslon, dagiti met napintas a programa ti agdama nga administrasyon, ti agserbi nga danum a mangted rasyon, para kadagiiti kakailian a mannalon. Ti umuna a bulan iti daytoy tawen 2022, umarangkada manen ti continue reading : “Bagyong Serbisyo” a programa ti gobyerno municipal, umarangkada manen ti tawen 2022

Santa Lucia Seal

OFFICIAL NUMBERS TI LGU SANTA LUCIA

Kakailian, Dagitoy ti official nga contact numbers ti LGU Santa Lucia: Globe : 0916-597-10-32 TM : 0936-605-45-00 TNT : 0950-495-25-93 Agyaman kami.

“TREE PLANTING PROGRAM” nagbinnuligan ti LGU Santa Lucia ken NTA

Anyan a nagpintas a buyaen ti kinangayed ti nakaparsuwaan, kas dagiti kabanbantayan a naarkusan ti berde a kakaykayuan! Dagitoy nga kaykkayo ket agserbi nga “BARA” ti lubong ta isuda ti mangted presko nga angin nga intay ang-angsen. Isu da pay mangsalaknib iti panaglayos nga mangitunda ti panakapukaw dagiti sanikwa nga intay nagbannugan, kangrunaan na ti continue reading : “TREE PLANTING PROGRAM” nagbinnuligan ti LGU Santa Lucia ken NTA