Timmabuno ni Municipal Mayor Joseph Simon B. Valdez iti naaramid a training dagiti barangay officials maipapan ti panagaramid ti Annual Investment Plan (AIP) FY 2023 ken 20% Development Plan FY 2023 sadiay Sapphire Event Center, Galimuyod, Ilocos Sur.


Iti panagbitla na, kiniddaw na kadakuada ti kinapateg ti good local governance para pagsaayatan dagiti umili. Insarita na pay ti kinapateg ti transparency ken panangammo dagiti pudno a kasalapulan dagiti kabaranggayan da babaen ti panangkonsulta da kadagiti amin a maseknan, tapno isu iti ayarimidan da ti plano.


Kiniddaw na nga agbalinda koma a servant leader – leader a saan laeng bukod nga interest ti pampanunuten, no di ket ti pagsayaatan ti kaadwan.
Kamaudianan na, dinawat na ti suporta dagiti barangay officials kadwa na man wenno saan , lipaten koman ti saan a panagkikinaawatan a pinarnuay ti napalabas a basingkawel ti pulitika, ken kangrunaan na ti amin, ti panagkaykaysa para ti panagRaniag ti ili a Santa Lucia.